May 30th, 2007

Чешет бок

(no subject)

Товарисч, собирающийся начать новый бизнес, подошел ко мне с вопросом. Есть ли специальные молитвы для парносы?
Пока что ответ у меня такой:
1.Отделять маасер.
2.Внимательно, молча слушать крият Тора.
3.Читать Парашат аман.
4.Читать Игерет Рамбан.
5.Омывать руки большим количеством воды.
6.Читать бенч вслух.
7.Кушать сеудат малка.
8.Рассказывать истории на исходе субботы.
9.Читать Ваитен леха на исходе субботы.
10.Читать по 10 раз утром и вечером- посук – Меашер шмена лахмо веу йитен мааданей мелех.
11.Читать каждый день 13 икрим Рамбама.
12.40 дней подряд читать капитлах 20,21,23,24,29,91 и затем сказать –

יהי רצון מלפניך ה' אלוקינו ואלוקי אבותינו, שיהיה חשוב ומקובל ומרוצה פרקי תהילים שקראתי לפניך ובזכות אותיותיהם ונקודותיהם וטעמיהם והשמות היוצאים מראשי ומסופי תיבות וחילופי תיבות ובזכות אבותינו הקדושים אברהם יצחק ויעקב משה ואהרון יוסף הצדיק ודוד המלך עליהם השלום שתפתח מזלי ותנני לחן ולחסד בעיניך ובעיני כל רואי ותשלח פרנסה טובה מידך הרחבה ותבטל מעלי כל מין עין הרע וכל מיני עיכובים וכשפים ואראה ברכה בכל מעשה ידי, אמן.

13. Молитва о парносе из книги Шаарей дима

יהי רצון מלפניך ה' אלוקינו ואלוקי אבותינו, שיהיו מזונותיי ופרנסתי ומזונות ופרנסת בני ביתי עם מזונות ופרנסה על עמך בית ישראל,מוכתרים ומאומתים ומוצדקים בידך, ואל תעריכני לידי מתנת בשר ודם ולא לידי הלוואתם, כי אם לידך המלאה הפתוחה הקדושה ורחבה. ותהה מלאכתי וכל עסקי לברכה ולא לעניות, לחיים ולא למות, ותזכני שלא יתחלל שם שמים על ידי, ואהיה מן המועלים ומשפיעים טוב לכל אדם תמיד. ותמלא ידי מברכותיך ושבענו מטובך, כמו שעשית ליוצאי מצרים, כי אתה ה' ברכות ומברך לעולם,עיני כל אליך ישברו ואתה נותן להם את אכלם בעתו, פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון, השלך על ה' יהבך והוא יכלכלך , לא יתן לעולם מות לצדיק, ואתן נשמות הקדושות והטהורות , העתירו אל ה' בעדי ובגללי,ירים קרני ויגביה מזלי, למען אוכל לעבדו בלבב שלם כל ימי עולם אמן.

Что еще можно добавить?